O nas

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg. Pod naszą kontrolą jest 338,7 km dróg zamiejskich, w ciągu których znajduje się 17 obiektów mostowych, 233 przepustów i prawie 22 000 drzew.

Zarząd Dróg posiada strukturę bezwydziałową, wszelkie zadania realizuje przez 2 grupy pracowników: - Pracownicy wykonujący zadania techniczno - administracyjno - organizacyjne 8 osób - Grupa patrolowo - remontowa 11 osób Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych, koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników to tylko najważniejsze z zadań, jakimi zajmujemy się na co dzień. Grupa patrolowo - remontowa wykonuje zadania z zakresu bieżącego utrzymania pasów dróg powiatowych. Do podstawowych zadań tej grupy należy wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni masą na zimno, emulsją i grysami, tłuczniem, destruktem itp., koszenie traw i chwastów, wycinka krzewów oraz oczyszczanie terenu po wycince, prześwietlanie korony drzew - usuwanie gałęzi suchych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, ograniczających skrajnię i widoczność, oznakowanie pionowe: ustawianie, regulacja, naprawa, mycie i wymiana znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, usuwanie zastoisk wody z jezdni i z poboczy, pogłębianie rowów, sprzątanie pasa drogowego z wiatrołomów, piasku i śmieci, wycinanie drzew i karczowanie pni,remont i budowa chodników. Celem zarządu drogi jest zapewnienie określonego poziomu obsługi użytkowników dróg oraz spełnianie warunków określonych w stosownych rozporządzeniach poprzez działania techniczno - administracyjne i prawne. Cel ten jest realizowany w stopniu uzależnionym od przeznaczonych środków finansowych.

ZAŁOŻONY W

1999

KM DRÓG

338,7

OBIEKTÓW DROGOWYCH

250