Nasze drogi

Inwestycje

Wykaz wszystkich inwestycji prowadzonych przez PZD w Słupcy

Wykaz obiektów

Prezentujemy kompletny wykaz dróg i mostów, którymi się zajmujemy

Galeria

Obejrzyj nasze drogi i wiadukty

Dokumenty

Potrzebujesz złożyć do nasz wniosek? Skorzystaj z tych wzorów!

Inwestycje

Modernizacja drogi powiatowej nr 16109 (obecny numer 2169P) Orchowo – Słowikowo w m. Słowikowo

Rok 2001

Długość 1,293 km

Wartość inwestycji 423.074,81 zł

Droga 2948P granica powiatu słupeckiego – Młodziejewice – Kościanki – Graboszewo – Paruszewo – Strzałkowo. Droga Klasy Z o długości 11,234 km

W roku 2009 wykonana została przebudowa mostu w ciągu drogi 2948P w m. Graboszewo

Wartość inwestycji 279.091,84 zł

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 3030P Wólka Orchowska – Orchowo

Rok 2017

Długość 1,858 km

Wartość inwestycji 1.066.686,22 zł

Dofinansowanie z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3052P Giewartów – Ostrowite wraz z przebudową skrzyżowania dróg: 3050P; 3051P; 3052P w miejscowości Giewartów

Rok 2011

Długość 6,747 km

Wartość inwestycji 4.765.955 zł

Dofinansowanie z NPPDL (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

Wybrane dane za rok 2018

250

m2
remontowanych chodników

63.000

m2
remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

2.200

mb
pogłębiania i udrożniania rowów odwadniających

30.150

mb
wykonanej ścinki poboczy gruntowych

Wykaz obiektów

Galeria

Wycinka, przycinka drzew i krzewów

Wykonanie napraw nawierzchni dróg, malowanie pasów

Uzupełnianie i ścinka poboczy, koszenie traw

Profilowanie i uzupełnianie dróg o nawierchni tłuczniowej i gruntowej

Naprawa chodników

Pogłębianie rowów, naprawa kanalizacji deszczowej

Wymiana przepustów drogowych

Mosty i kruszarki do produkcji kruszyw drogowych

Zima i sprzątanie po okresie zimowym

Czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów

Wymiana oznakowania drogowego i naprawa barier drogowych

Dokumenty do pobrania

Zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty: Wniosek zawierający dane wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.)
Miejsce złożenia dokumentów: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach tel. 63 277 11 49,
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty,
Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.
Informacje dodatkowe: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.