Informacja z sesji otwarcia ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach

PZD.DDM.321.4.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu 13.03.2020 roku o godz. 10:30 w Sali nr 6 Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach miało miejsce publiczne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZD.DDM.321.4.2020 na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P – na odcinku Jaroszyn – Ląd”

Do dnia 13.03.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota 263 612,17 zł, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert kolejno podane było:

Oferta nr 1:

RDK PROJEKT Robert Grodecki , ul. Gen. T. Kutrzeby 62, 52-213 Wrocław

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 253 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 58 190,00 zł,
razem brutto 311 190,00 słownie: trzysta jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację /minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Oferta nr 2: KFG sp. z o.o. sp. k.

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 117 073,17 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 26 926,83 zł,
razem brutto 144 000,00 słownie: sto czterdzieści cztery tysiące 00/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację /minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe DROMAX sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1A lok 2, 61-706 Poznań

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 206 880,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 47 582,40 zł,
razem brutto 254 462,40 słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 40/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację /minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Oferta nr 4: AC DROGA Adam Chmielewski

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 131 000,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 30 130,00 zł,
razem brutto 161 300,00 słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację /minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Oferta nr 5: INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa

ul. Okólna 6, 62-510 Konin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie oraz w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę 96 600,00 zł netto, plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 22 218,00 zł,
razem brutto 118 818,00 słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych 00/100 zł brutto.

Udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację /minimum 60 m-cy/.

Okres gwarancji: na okres trwania rękojmi.

Czesław Dykszak
/- / Wicestarosta